Anasayfa 10 Akaid/Kelam

Akaid/Kelam

İmam- Eşari’nin Mezhebi

İmam-ı Eşari hocasi Cubbai ile yaptığı kelami tartışmadan sonra Mutezile ekolünden ayrıldığını Ahmed b. Hanbel’in düşüncesini benimsediğini ilan etmiştir. Bu ilandan dolayı onu Hanbeli olarak niteleyenler olmuştur.Ebu Bekr b. Furek’in Tabakatul mütekellimin ile Cüveyni’nin şerhul Risale adlı eserinde şafi olduğunu belirtirler. Subki de aynı kanaattedir. İmam-ı Eşari fıkhı bir şafi alim olan Ebu İshak el-Mervezi’den öğrenmiştir.Bu nedenle eşari öğretisi en ... Devamını Oku »

ŞAFİ TAHAVİ NASIL HANEFİ OLDU?

ŞAFİ TAHAVİ NASIL HANEFİ OLDU?İmam-ı Tahavi şafi bir aileye mensuptu. Bu aile dönemin şafi alimlerinden oluşuyordu. Hatta Meşhur şafi alim Müzeni onun dayısıydı.Tahavi’nin annesi de meşhur bir alime olup ders halkası vardı.Dayısı Muzeni’den hadis ve şafi fıkhı dersi aldı.Bir ders sırasında anlamadığı bir konuyu sorduğunda dayısı “senden bir şey olmaz” diye kızması üzerine onun ders halkasını terk edip o dönem ... Devamını Oku »

SÜNNİ KELAMIN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ

İlk dönem alimleri (selef) kelam öğrenilmesini hep engellemeye çalışmış, kelamı kötülemişlerdir. Hatta İmam-ı Şafi’ye nisbet edilen “Kelam’dan vebadan kaçınıldığı gibi kaçınılması gerekir” sözü bir anlamda bu anlayışı göstermektedir.Selef alimlerinin kelamı bu şekilde eleştirmelerinin nedeni aslında salt kelama karşı bir duruş olarak görmemek gerekir. Bu dönemde kelamla ilgilenen kesim Mutezili olduğundan kast ettikleri ve eleştirdikleri bu akidedir. Yani onlar, Kelam’ı eleştirirken ... Devamını Oku »

DÖRT MEZHEP

İMAMI AHMET BİN HANBEL- MEZHEBİ VE EHLİ SÜNNET MÜDAFASI Fıkıh derslerini İmam Muhammed ile İmam Şafiî’den okudu. Me’mûn’un ortaya attığı, Mu’tasım’m devam ettirdiği “Kur’ân mahlûktur” görüşünü kabul etmeyen Ahmed b. Hanbel, bu yüzden eza-cefâ gördü, hapse atıldı. İmamı Ahmet tek başına koca Abbasi devletine karşı mücadele etti. Tek başına Mutezili düşüncesini yıktı ve tek başına Ehli Sünnet akidesini ayakta tuttu… ... Devamını Oku »

YAŞAMAYAN MEZHEBLER

A. Evzâi Mezhebi: Abdurrahman El-Evzâî (88-157 / 707-774). Ehl-i hadis taraftan olan Abdurrahman b. Muhammed el-Evzâî, Şam’da doğdu» Beyrut’ta Öldü. Müstakil bir müctehid olan el-Evzâi, Ata b. Ebî Rabah, Zührîve Mekhûl’dan ilim tahsil etti. Kitab-ve Sünnet’e sıkı bir şekilde bağlı idi. Reye iltifat etmezdi. Bir müddet bumezheb Endülüs ve Şam’da tatbik edildi. el-Evzâî’nin görüş ve fetvalarını, Şafiî’nin K. el-Ümm adlı ... Devamını Oku »

HANEFİ MEZHEBİ

Hanefi uleması arasında meşhur bir söz vardır; derler ki:“Fıkhı, ashâbdan Abdullah b Mes’ud ekmiş,Alkama b. Kays sulamış,İbrahim en-Nehaî biçmiş,Hammad sürüp savurmuş,Ebu Hanife ilim değirmeninde öğütmüş,Ebü Yusuf hamurunu tutmuş,İmam Muhammed de bu hamurdan ekmek yapıp, bunu her­kesin faydalanabileceği bir hale getirmiştir.” ŞERH Hanefî uleması bu sözle şunu kastederler:Fıkıh meselelerinin istinbatı hak­kında ilk konuşan Abdullah b. Mes’ûd’dur.Onu bu hususta teyid eden Alkame ... Devamını Oku »

ÖNCE TEDBİR SONRA TEVEKKÜL

Medine’de Peygamber (s.a.s.) bazı insanların hurma ağaçlarına aşı yaptıklarını görür ve aşı yapmamalarını tavsiye eder. Onlar da Peygamberi­mizin bu tavsiyesine uyarak hurma ağaçlarını aşılamaktan vazgeçerler. Ancak hurma ağaçlan aşılanmadıkları içm meyve vermez.Hurma ağaçlarının sahipleri Peygamberimize gelerek“Yâ Resûlallah, sizin sözünüz üzerine hurma ağaç­larını aşılamaktan vazgeçtik. Ancak hurma ağaçlarının hurması olmadı” derler.Bunun Üzerine Peygamberimiz“Hurma ağaçlarınızı aşılayınız, sizler dünyanı­zın işlerini daha iyi bilirsiniz” ... Devamını Oku »

KADER İLGİLİ SORULAR

-Kaderle ilgili gelen soruları bira araya istifade etmeniz için topladık.- Herkes kendi kaderini kendisi oluşturur.Allah ise bizim ne yapacağımızı ilim sıfatıyla bilir.Sorumluluk bize aittir.SORU: herkesin kendi kaderini oluşturması, yani yaratması.. mutezilenin görüşü değil mi?CEVAP. Mutezile yaratma fiilini insana bağlar. Biz burada yaratma fiilinden bahsetmiyoruz. Tercihlerden bahsediyoruz. Tercihlerimiz bizim yolumuzu, kaderimizi oluşturur. YANİ Mutezile, insanın kendi fiillerini yarattığını söyler. Ehli sünnet ... Devamını Oku »

İBN-İ TEYMİYE’NİN ŞİA KARŞITLIĞININ KÖKENİ

Bilindiği gibi Selefilik katı bir şia karşıtıdır. Hatta şiayı ehli bidaattan sayan ehli reye karşılık küfrüne kail olan bir anlayışa yakındır.Bu anlayışın ilham kaynağı olan İbn-i Teymiye’nin etkisi büyüktür.İbn-i Teymiye’nin şia karşıtı olması da doğaldır. Çünkü o, Müslümanların halifesi olan Abbasilerin Moğollar tarafından yıkılmasından bir kaç yıl sonra doğdu ve tüm hayatı Abbasi devletinin yıkılmasının oluşturduğu anarşi ve moğol saldırılarıyla ... Devamını Oku »

İMAM-I MALİK’İN FERASETİ

İmam Mâlik b. Enes’in “Muvatta”‘ isimli eserini beğenen Abbasî Halifesi’nin (Ebû Cafer veya Reşîd),“bu eseri şehirlere dağıtma, kılıç zoru ile bile olsa herkesi onu uygulamaya ve ona aykırı fetvaları terketmeye zorlama”teklifini kabul etmemiş, şöyle diyerek onu bu işten alıkoymuştur:“Ey Mü’minlerin Emîri! Bunu yapma. Zira Sahabe değişik yerlere dağılmışlardır. Onlar benim delîl olarak dayandığım Hicaz hadislerinden başka hadisler rivayet etmişler, insanlar da ... Devamını Oku »

kadikoy escort adana escort adana escort diyarbakir escort diyarbakir escort mersin escort elazig escort sivas escort sivas escort erzurum escort erzurum escort didim escort corum escort tokat escort porno izle porno izle sikiş izle hd porno izle konulu porno gaziantep escort