Anasayfa 10 Akaid/Kelam 10 Mezhepler

Mezhepler

İmam- Eşari’nin Mezhebi

İmam-ı Eşari hocasi Cubbai ile yaptığı kelami tartışmadan sonra Mutezile ekolünden ayrıldığını Ahmed b. Hanbel’in düşüncesini benimsediğini ilan etmiştir. Bu ilandan dolayı onu Hanbeli olarak niteleyenler olmuştur.Ebu Bekr b. Furek’in Tabakatul mütekellimin ile Cüveyni’nin şerhul Risale adlı eserinde şafi olduğunu belirtirler. Subki de aynı kanaattedir. İmam-ı Eşari fıkhı bir şafi alim olan Ebu İshak el-Mervezi’den öğrenmiştir.Bu nedenle eşari öğretisi en ... Devamını Oku »

ŞAFİ TAHAVİ NASIL HANEFİ OLDU?

ŞAFİ TAHAVİ NASIL HANEFİ OLDU?İmam-ı Tahavi şafi bir aileye mensuptu. Bu aile dönemin şafi alimlerinden oluşuyordu. Hatta Meşhur şafi alim Müzeni onun dayısıydı.Tahavi’nin annesi de meşhur bir alime olup ders halkası vardı.Dayısı Muzeni’den hadis ve şafi fıkhı dersi aldı.Bir ders sırasında anlamadığı bir konuyu sorduğunda dayısı “senden bir şey olmaz” diye kızması üzerine onun ders halkasını terk edip o dönem ... Devamını Oku »

DÖRT MEZHEP

İMAMI AHMET BİN HANBEL- MEZHEBİ VE EHLİ SÜNNET MÜDAFASI Fıkıh derslerini İmam Muhammed ile İmam Şafiî’den okudu. Me’mûn’un ortaya attığı, Mu’tasım’m devam ettirdiği “Kur’ân mahlûktur” görüşünü kabul etmeyen Ahmed b. Hanbel, bu yüzden eza-cefâ gördü, hapse atıldı. İmamı Ahmet tek başına koca Abbasi devletine karşı mücadele etti. Tek başına Mutezili düşüncesini yıktı ve tek başına Ehli Sünnet akidesini ayakta tuttu… ... Devamını Oku »

YAŞAMAYAN MEZHEBLER

A. Evzâi Mezhebi: Abdurrahman El-Evzâî (88-157 / 707-774). Ehl-i hadis taraftan olan Abdurrahman b. Muhammed el-Evzâî, Şam’da doğdu» Beyrut’ta Öldü. Müstakil bir müctehid olan el-Evzâi, Ata b. Ebî Rabah, Zührîve Mekhûl’dan ilim tahsil etti. Kitab-ve Sünnet’e sıkı bir şekilde bağlı idi. Reye iltifat etmezdi. Bir müddet bumezheb Endülüs ve Şam’da tatbik edildi. el-Evzâî’nin görüş ve fetvalarını, Şafiî’nin K. el-Ümm adlı ... Devamını Oku »

HANEFİ MEZHEBİ

Hanefi uleması arasında meşhur bir söz vardır; derler ki:“Fıkhı, ashâbdan Abdullah b Mes’ud ekmiş,Alkama b. Kays sulamış,İbrahim en-Nehaî biçmiş,Hammad sürüp savurmuş,Ebu Hanife ilim değirmeninde öğütmüş,Ebü Yusuf hamurunu tutmuş,İmam Muhammed de bu hamurdan ekmek yapıp, bunu her­kesin faydalanabileceği bir hale getirmiştir.” ŞERH Hanefî uleması bu sözle şunu kastederler:Fıkıh meselelerinin istinbatı hak­kında ilk konuşan Abdullah b. Mes’ûd’dur.Onu bu hususta teyid eden Alkame ... Devamını Oku »

İBN-İ TEYMİYE’NİN ŞİA KARŞITLIĞININ KÖKENİ

Bilindiği gibi Selefilik katı bir şia karşıtıdır. Hatta şiayı ehli bidaattan sayan ehli reye karşılık küfrüne kail olan bir anlayışa yakındır.Bu anlayışın ilham kaynağı olan İbn-i Teymiye’nin etkisi büyüktür.İbn-i Teymiye’nin şia karşıtı olması da doğaldır. Çünkü o, Müslümanların halifesi olan Abbasilerin Moğollar tarafından yıkılmasından bir kaç yıl sonra doğdu ve tüm hayatı Abbasi devletinin yıkılmasının oluşturduğu anarşi ve moğol saldırılarıyla ... Devamını Oku »

İMAM-I MALİK’İN FERASETİ

İmam Mâlik b. Enes’in “Muvatta”‘ isimli eserini beğenen Abbasî Halifesi’nin (Ebû Cafer veya Reşîd),“bu eseri şehirlere dağıtma, kılıç zoru ile bile olsa herkesi onu uygulamaya ve ona aykırı fetvaları terketmeye zorlama”teklifini kabul etmemiş, şöyle diyerek onu bu işten alıkoymuştur:“Ey Mü’minlerin Emîri! Bunu yapma. Zira Sahabe değişik yerlere dağılmışlardır. Onlar benim delîl olarak dayandığım Hicaz hadislerinden başka hadisler rivayet etmişler, insanlar da ... Devamını Oku »

BATİNİYYE FIRKASININ BAZI İSLAMİ KAVRAMLARA VERDİKLERİ MANALAR

Onların, bazı âyetleri, âyetlerdeki terimleri (istılahları) ve isimleri kendi arzularına göre nasıl açıkladıklarına âit bazı örnekler verelim: Namaz: imama duâ etmek. Zekât: Müsfaîd olanları ilme teşvik etmek Oruç: Zahir ehlinden ilmi saklamak Gusül: Ahdi yenilemek Cima: Bâtına ahdi olmayanla konuşmak Zina: Ahdi olmayan kimseye ilmi ilka etmek Teyemmüm: İzin verilen kimseden ilim almak Hacc: İlmi taleb etmek Kabe: Peygamber. Bâb: ... Devamını Oku »

ZEYDİYE

Şia fırkasının en mühim kollarından biri olan Zeydiye, Zeyd b. Ali b. el-Huseyne tâbi olanların teşkil ettiği gruptur. Zeyd, Emevilerden Hişam b. Abdulmelik’e karşı mücadele etmiş ve 121/738 de Kûfe’de asılarak hayatına son verilmiştir. Bu fırka günümüze kadar devam etmiş ve bugün Yemen’de hâlen mensupları bulunmaktadır. Şunu da söyleyelim ki, Şia’nın ehlisünnete en yakın ve aralarında en az ihtilâf olan ... Devamını Oku »

Hz. Ali, İbni Sebe’nin Adamlarını Yaktı mı?

SORU:Hocam, Kadir Mısıroğlu bir sohbetin de Hz Ali kendisine: “sen Allah’sın” diyen -haşa- Abdullah ibni Sebe’nin adamlarını önce öldürdü sonra da cesetlerini yaktirdı, diyor. Bu olay doğru mudur? Dinde yaktirmanin hükmü haram ise bunu nasıl değerlendireceğiz?.. CEVAP-İBRAHİM HALİL ER Burada olay eksik anlatılmıştır. Abdullah b. Sebe, aşırı (gulat) şia Sebeiye’nin kurucusudur. Hz. Ali’ye İlah diyordu. Hulul inancını islama sokmuştur. Bunun ... Devamını Oku »

kadikoy escort adana escort adana escort diyarbakir escort diyarbakir escort mersin escort elazig escort sivas escort sivas escort erzurum escort erzurum escort didim escort corum escort tokat escort porno izle porno izle sikiş izle hd porno izle konulu porno gaziantep escort