Anasayfa 10 Akaid/Kelam 10 Mezhepler 10 DÖRT MEZHEP

DÖRT MEZHEP

İMAMI AHMET BİN HANBEL- MEZHEBİ VE EHLİ SÜNNET MÜDAFASI

Fıkıh derslerini İmam Muhammed ile İmam Şafiî’den okudu.

Me’mûn’un ortaya attığı, Mu’tasım’m devam ettirdiği “Kur’ân mahlûktur” görüşünü kabul etmeyen Ahmed b. Hanbel, bu yüzden eza-cefâ gördü, hapse atıldı. İmamı Ahmet tek başına koca Abbasi devletine karşı mücadele etti. Tek başına Mutezili düşüncesini yıktı ve tek başına Ehli Sünnet akidesini ayakta tuttu… Bir insanın mücadelesinin nelere kadir olduğunu görmek açısından önemlidir…

Ahmed b. Hanbel, Müsned adlı hadis kitabında kırkbinden fazla hadisi topladı. K.el-İlel adlı eseri de kaleme aldı.

Hanbeli Mezhebine Ait Bazı Fıkıh Kitapları

1. ibn Kudâme, el-Muğnî,

2. Mansur b. İdris Buhûtî, Keşşâfu’l-Kinâ.

3. Hırakî, Muhtasar,

4. îbn Teymiyye, Fetâvâ.

5. Merdâvî, K. el-İnsâf.

İMAMI ŞAFİ VE MEZHEBİ

İmam Şafiî, İmam Mâlik, İmam Muhammed ve başka imamlardan fıkıh tasil etmesi ile, hem rey, hem de hadis taraftarlarının ilmini kendisinde birleştirdi. Böylece iki mektep arasında köprü vazifesi görmüş oldu.

İmam Şafii, Bağdat’daki icühadlarını Kitap el-Hücce adlı eserinde topladı. Bu kitabı Mezheb-i Kadim’ini ihtiva ediyordu. Hicri 199 yılında Mısıra hicret etmesinden sonra muhitin örf ve adetleri, onun ictihadlarına tesir etti. Böylece önceden Bağdat’da sahip olduğu ictihadlardan bazılarını değiştirdi ve Mezheb-i Cedidini kurdu. Buradaki icühadlanm el-Ümm adıyla yazdığı kitabında topladı..

Hadis taraftan olan İmam Şafiî, fıkıh usulüne dair ilk eser yazan bir hukukçudur. Kitab’ın ismi er-Risâle’dir.

Şafiî Mezhebine Ait Bazı Fıkıh Kitapları:

1. Müzenî, Muhtasar,

2. Büveytî, Muhtasaru’l-Kebîr,

3. Ebu Zekeriya Yahya b. Şeref Nevevî, Minhâc,

4. Remli, Nihâyetü’I-Muhtâc,

5. Şirbinî, Muğnî’I-Muhtâc.

6. İbn Hacer, Tuhfetü’l-Muhtâc.

7. Gazzalî, el-Vecîz fî fıkhı’ş-Şâfiî-.

8. Şirazî, el-Mühezzeb,

9. Ebu Zekeriya Muhyiddin b. Şeref en-Nevevî, el-Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb.

MALİKİ MEZHEBİ ve YÖNTEMİ

İmam Mâlik, hadisleri rivayet edeceği vakit abdest alır, temiz elbiselerini giyinir, güzel kokular sürünür, vakar ve heybetle yerine oturur, hiç bir şeyle meşgul olmaksızın hadisleri rivayete başlardı.
İmam Mâlik, derslerini Ebû Hanîfe’nin ders veriş şeklinin aksine pasif bir metodla takrir ederdi.
İmam Mâlik derse başlayınca talebeleri etrafım sarar, rivayet edeceği hadisleri, meseleleri zapta çalışırlardı.

HANEFİ MEZHEBİ

Hanefi uleması arasında meşhur bir söz vardır; derler ki:
“Fıkhı, ashâbdan Abdullah b Mes’ud ekmiş,
Alkama b. Kays sulamış,
İbrahim en-Nehaî biçmiş,
Hammad sürüp savurmuş,
Ebu Hanife ilim değirmeninde öğütmüş,
Ebü Yusuf hamurunu tutmuş,
İmam Muhammed de bu hamurdan ekmek yapıp, bunu herkesin faydalanabileceği bir hale getirmiştir.”

ŞERH

Hanefî uleması bu sözle şunu kastederler:
Fıkıh meselelerinin istinbatı hakkında ilk konuşan Abdullah b. Mes’ûd’dur.
Onu bu hususta teyid eden Alkame b. Kays’dır.
Dağınık mes’eleleri bir araya toplayıp faydalanılacak bir hale getiren İbrahim en-Nehhâî’dir.
Fıkhı meselelerin tenkili ve izahına çalışan Hammad’-dır.
Fıkhın esaslarını çoğaltıp bu esaslardan fer’i meseleleri çıkaran ve çıkarma yollarını açıklayan Ebu Hanife’dir.
Ebu Hanife’nin vazettiği kaide ve asıllar üzerinde çalışıp onlardan daha bir çok fer’i meselelerin istinbatını yapan ve fıkıh usulü hakkında eser meydana getiren Ebu Yusuf’tur.
Fer’i meselelerin istinbatını biraz daha çoğaltan, onları müdevven eserler halinde kaleme alan da İmam Muhammed’dir.

HAŞİYE

Mekkî, Menâkıb’ında Ebû Hanîfe’nin talebeleriyle birlikte mes’eleleri nasıl incelediklerini şöyle anlatır:
“Ebu Hanife, mezhebini talebelerie istişare ederek oluşturmuştur. Tek başına vazetmiş değildir. Mes’eleleri, birer birer ortaya koyar, onları her yönden inceler, öğrencilerinin düşünce ve görüşlerini dinler, kendi görüşlerini söyler, onlarla münazara eder, sonunda bir görüş üzere karar kılar, sonra Ebu Yusuf bu kararı, usule göre tesbit ederdi.
Bu suretle usul ve kaidelerin hepsi tesbit edilmiş oldu.”
Ebu Abdillah diyor ki, Ebu Hanife’ye kendi kavillerini okurdum.

DİPTONT
Bu verdiğimiz bilgiden anlaşılıyor ki, Ebu Hanife’nin fıkhî görüşlerini, öğrencileri not tutmak suretiyle tesbit etmişlerdir. Bu notlar kendisine arzedilmiş, hatta bazen kendisi de öğrencilerine dikte (imla) ettirmiştir.

İmam- Eşari’nin Mezhebi
İmam-ı Eşari hocasi Cubbai ile yaptığı kelami tartışmadan sonra Mutezile ekolünden ayrıldığını Ahmed b. Hanbel’in düşüncesini benimsediğini ilan etmiştir. Bu ilandan dolayı onu Hanbeli olarak niteleyenler olmuştur.
Ebu Bekr b. Furek’in Tabakatul mütekellimin ile Cüveyni’nin şerhul Risale adlı eserinde şafi olduğunu belirtirler. Subki de aynı kanaattedir. İmam-ı Eşari fıkhı bir şafi alim olan Ebu İshak el-Mervezi’den öğrenmiştir.
Bu nedenle eşari öğretisi en çok şafiler arasında yayılmıştır. Şafi alimlerinin çoğunun eşari olması bu düşünceyi şafi mezhebi içine yerleştirmiştir.

ŞAFİ TAHAVİ NASIL HANEFİ OLDU?
İmam-ı Tahavi şafi bir aileye mensuptu. Bu aile dönemin şafi alimlerinden oluşuyordu. Hatta Meşhur şafi alim Müzeni onun dayısıydı.
Tahavi’nin annesi de meşhur bir alime olup ders halkası vardı.
Dayısı Muzeni’den hadis ve şafi fıkhı dersi aldı.
Bir ders sırasında anlamadığı bir konuyu sorduğunda dayısı “senden bir şey olmaz” diye kızması üzerine onun ders halkasını terk edip o dönem Mısır’ın en büyük hanefi alimi olan Ahmed b. Ebu İmran’ın ders halkasına katıldı ve Hanefi mezhebine geçti.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

kadikoy escort adana escort adana escort diyarbakir escort diyarbakir escort mersin escort elazig escort sivas escort sivas escort erzurum escort erzurum escort didim escort corum escort tokat escort porno izle porno izle sikiş izle hd porno izle konulu porno gaziantep escort