Anasayfa 10 Dil ve Edebiyat 10 Gezi 10 MEDRESELERİN YENİDEN YAPILANMASINA DOĞRU
MEDRESELERİN YENİDEN YAPILANMASINA DOĞRU

MEDRESELERİN YENİDEN YAPILANMASINA DOĞRU

Siirt’te Cumartesi günü medrese hocalarının oluşturduğu vakfın düzenlediği medrese sorunları ve çözüm yolları isimli istişari toplantısına milli gazete adına konuşmacı olarak davet edildim. Davet eden kişileri ve vakfın yöneticilerini önceden tanıyordum. Bu nedenle tereddüt etmeden davete icabet ettim. İyi ki de katılmışım. Davete katıldıktan sonra aklıma Resulullah (sav)’in hılfulfudul ile ilgili söylediği “Abdullah b. Cudan’ın evinde bir sözleşmeye şahit oldum ki, Kırmızı develere sahip olmaktan daha çok sevindim. Eğer şimdi de böyle bir sözleşmeye çağrılsam gene de katılırım.” Hadisi aklıma geldi ve gerçekten de böyle bir davete katılmış olmaktan ve bölgenin saygın alimleriyle tanışmak, aynı ortamda bulunmaktan mutlu oldum.
Diyanetin Molla açılımı sonrasında medreselerde yoğun bir hareketlenme başladığı gibi, medreselere yoğun bir öğrenci talebi de yaşanmaya başlandı. Bu durum karşısında ileri gelen medrese müderrisleri bir vakıf çatısı altında toplanmak ve medreselerin organizeli hareket etmesini sağlamak için teşebbüse geçtiler. Bu çalışma, salt medreselerin bir araya gelmesinden öte, medreselerin yeniden yapılanması, eğitim sisteminin güncellenmesi ve hatta takviye edilmesini de amaçlamaktadır.
Medreseler, bizim geçmişimizle ve kadim kültürümüzle aramızdaki yegane köprüdür. Bu köprünün güçlendirilmesi ve yeniden ıslah edilmesi gerekmektedir. Ama bu ıslah, devlet eliyle değil, bizzat içerden medrese ehli tarafından yapılmalıdır.
Böyle bir organizasyonla ilgili insanların kafasında genellikle oluşan en önemli soru, bu hareketin arkasında kimler var? Birilerinin sözcüsü mü olacaklar? Şeklinde olmaktadır. Ama bu hareketin arkasında sadece medreseler ve bazı akademisyenler bulunmaktadır. Onlar, medreselerin sözcüsü olmaktan başka bir amaca sahip değildirler.
Günümüzde ilahiyat fakültelerinin sayısının artmasına rağmen maalesef dini ilimlerde bir ilerleme görülmemektedir. Yani okulların artması alim sayısını artırmamaktadır. İlahiyatlar, ilim adamlarının yetiştiği yerler değil de din adamlarının yetiştiği yerler haline gelmiştir. Ayrıca ilahiyatlar, bulundukları bölgede halka inememekte, öğrencileri sıradan üniversite öğrencisi refleksine sahip olmaktadırlar. Ama medreseler, hem halkla iç içe bulunmakta ve hem de halkın sorunlarına eğildikleri gibi onların dini ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ayrıca medreseler, halkın gelip sohbetlere iştirak ettikleri sosyal kurumlar hüviyeti şeklindedir. Yani medreseler, kadim geleneği günümüzde yaşatmaya çalışmaktadırlar. Geçmişle oluşan bu damarın koparılmaması gerekmektedir. Çünkü medreseler sayesinde bölgenin İslam ruhu canlı kalmaktadır. Bölge, bu damar sayesinde bir çok saldırıyı savuşturabilmektedir. Bölgeyi İslam’dan uzaklaştırmak isteyen güçler de zaten bu damara saldırmışlardır.

BİZ KİMİZ?
Bu oluşumu daha iyi anlamak için isterseniz sözü medreseler vakfı’nın başkanı sayın Mehmet Elçi’ye verelim:

Soru: Hocam! İsterseniz önce sizi tanıyalım.
Cevap: Bendeniz Mehmet Elçi, Diyarbakır’ın tanınmış alimlerinden Seyda-i Melle Hüseyin’in oğlu ve buradaki Suffe Medresesinin hizmetini yürütmekteyim.
Soru: Hocam! Neden böyle bir oluşum yapma ihtiyacı duydunuz?
Cevap: Biz iki yıl önce Diyarbakır’daki medresemiz bünyesinde medreselerin ihyası ve sorunlarını çözmek amacıyla arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bölgedeki müderris arkadaşlarla toplantılar yaparak bu görüşü olgunlaştırdık. 2013 yılında yine bölge medreselerinde eğitim görmüş olan Prof. Dr. Halil Çiçek’in de desteğiyle hareketi bölgesel bir hareket haline getirmiş olduk. İlk toplantımızı Nisan 2013 yılında Mardin’de ve ardından Bitlis Ohin’de yaptık.
Soru: Peki bu oluşumunuzun tam adı nedir?
Cevap: Üzerinde karar kıldığımız tam adı “Medrese Alimleri Vakfı’dır.”
Soru: Hareketin amacı nedir?
Cevap: Ümmete ışık saçan medreselerimizi tekrar ihya etmek, alim yetiştiren bir merkez haline getirmektir. Cumhuriyet döneminde yoğun baskı karşısında seydalarımız, hocalarımız samanlıklarda, ahırlarda bu eğitimi vermiş, epey hırpalanmış bir şekilde bize bu tarihi mirası bırakmışlardır.
Soru: Hocam! Bu tür hareketlerle ilgili insanın aklına bir çok soru takılıyor. Bu hareketin arkasında hangi cemaat veya siyasi grup var? Gibi. Sizin böyle destek aldığınız bir yapı var mıdır?
Cevap: Bu oluşum, hiçbir kimse, kurum veya kuruluşun destek veya teşvikiyle olmamıştır. Bu hareket, tamamen medreselerin kendi içinde ortaya çıkmıştır. Siirt, Ohin, Bitlis, Diyarbakır, Batman gibi şehirlerin medreseleri hizmetkarları, üstatları bizi desteklemektedir. Irki, cemaatsel bir ayırışım olmadığı gibi tamamen İslam kardeşliği esası üzerine oturmuştur. Kapımız her kesimden talebelere açıktır. Biz meşrebi, cemaati ne olursa olsun, tüm medreseleri ve hocalarını bir araya getirmeye çalışmaktayız. Amaç, medreselerin yeniden ihyasıdır. Temel İslam’i ilimlerin okutulduğu bir eğitim yuvası haline getirmek ve medrese programının güncelleştirmektir.

Hocamıza teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.

SONUÇ BİLDİRİSİ

Medrese Alimleri Vakfı Koordinatörü Prof. Dr. Halil ÇİÇEK’in okuduğu sonuç bildirisi medreseleri, sorunları ve çözüm yollarını çok güzel özetlemiş bulunmaktadır. Sizi sonuç bildirisiyle baş başa bırakıyorum:
Medrese mensuplarının çok yönlü imkanları olan sivil yapılanmadan istifade etmeleri amacıyla bu oluşumu başlattık. Güçlü bir irade ile ortaya çıkacak bir vakfın hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde çok büyük hedefleri gerçekleştirebilme şansı oldukça yüksektir. Vakfımızın makro ve mikro düzeyde, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini şöyle özetlememiz mümkündür:
1. Öncelikli hedefimiz medrese müderris ve alimleri arasında hatta şartlar el verdiğinde tüm medrese mensupları arasında bir vahdet sağlamak, aralarında tesanüt ve tekafülü pekiştirmek, hocaların birbirleriyle ittifak edemeyecekleri yönündeki yanlış algıyı bertaraf etmek.
2. Dünya genelinde ve Türkiye özelinde kısmen yaralanmış olan İslam’ın imajını düzeltmek için saygın alimlerden bir davet heyetini oluşturmak ve bölgenin ve toplumun tüm katmanlarına İslamî daveti ulaştırmak için gerekli stratejileri geliştirmek,
3. İslamî cemaatlerden hiç kimseye düşmanlık etmeden herkese eşit mesafede olmak, bu meyanda var olan cemaatlerin asgari müştereklerde birlikteliklerini sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak ve gerekli çalışmaları biran evvel başlatmak,
4. Kişi veya kişilerin İslam adına deklare ettikleri hatalı beyanların, hatalı eylem ve söylemlerin yanlışlığı hususunda kamuoyunu aydınlatmak ve gerekirse düzeltmek için gerekli girişimlerde bulunmak,
5. Maddî sıkıntı çeken medreselere maddi katkı sağlamak,
6. Ders verebilir konumda olup imkan bulamayan medrese mezunlarına ders verme imkanını vermek, Gerekirse bu tür müderrisler için bir havuz oluşturmak,
7. Medrese öğrencilerinden başarılı olanları ödüllendirmek ve vakfın imkanları doğrultusunda bu tür öğrencilere maddi destek vermek,
8. Bir üst ihtisas birimini kurarak medrese mezunlarından başarılı olanları ilimde rüsuh peydah etmelerini sağlamak için kabiliyet ve ilgileri doğrultusunda ihtisas alanlarına yönlendirmek,
9. Vakıf bünyesinde, insanlardan gelen dinî sorulara sahih bir şekilde cevap verebilecek bir fetva birimini oluşturarak toplumun bu yöndeki talebini güçlü bir şekilde karşılamak,
10. İrşat, davet ve İslami bilgiyi ülke ve bölge sathında yaymak için imkanlar el verdiğinde bir radyo ve televizyon kurmak,
11. Bir İslamî İlimler Üniversitesini Diyarbakır gibi merkezî bir şehirde kurmak Vakfımızın uzak ve uzun vadeli hedefleri arasındadır.
12. Sekülarizmin Müslüman toplumların derinine nüfuz ettiği çağdaş dönemde sahih ve bütüncül İslamî akidenin kalplere yerleşmesi ve vahiy kültürünün toplum sathına yayılması için gerekli stratejileri belirleyip hayata geçirmek,
13. Çağın ihtiyaçlarını ve müderris hocaların taleplerini göz önüne alarak İslam Kültürü, Hadis Usulü, Fıkıh Usulü, İslam Tarihi, İslam Felsefesi ve Beşerî Coğrafya gibi bazı maddeleri ilave etmek suretiyle Medrese müfredatını yeniden dinamize etmek, zenginleştirmek ve canlandırmak.
14. Medresenin geçmişinde var olan ancak gerilemesiyle yok olan tefekkür ve derin düşünme melekesini tekrar medrese mensuplarına kazandırabilmek için gerekli çalışmaları başlatmak,
15. Sadece Türkiye’de değil; tüm İslam aleminde İslamî ilimlerin en büyük sorunu olan zeka düşüklüğünü önlemek ve zeki çocukları İslamî ilimlere yönlendirmek için gerekli planlamaları yapmak,
16. Medrese mezunlarının resmî bir statüye kavuşabilmeleri ve onlara üniversite denkliği verilmesi için gerekli çalışmaları başlatmak.
17. Ders verebilecek düzeyde başarılı olan medrese mezunlarının üniversitelerde ders verebilmelerini sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak,
18. Bölge medreselerinin mikro düzeyde ilahiyatlarla makro düzeyde de başarılı ilmî geleneği olan Hint alt kıtadaki İslamî ilimlerle uğraşan kurumlarla kültürel ve bilimsel manada entegrasyonunu sağlamak için gerekli stratejiler geliştirmek,
19. Vakıf imkanları el verdiği takdirde vakıf bünyesinde bir tercüme birimini kurarak Keşşaf Tefsiri, Şafii fıkhında Revdetu’t-Talibin ve el-Mecmu’, Hanefi fıkhında Bedayi’u’s-Sanayi’, Usul’da Razi’nin el- Mahsulu gibi İslam klasiklerini Türkçe ve Kürtçe’ye çevirmek,
20. Bu güne dek basılamamış nadide el yazma eserleri basmak,
21. Vakfın imkanları doğrultusunda medrese mensupları için vakıf merkezinde hızlı okuma, bilgi sayar, hüsnü hat ve uzun süreli yabancı dil kursları gibi kursları düzenlemek,
22. Vakfın imkanları el verdiğinde başarılı genç müderrisleri belli sürelerle el-Ezher, Camiatulkaraviyyin ve Nedvetülulema gibi, köklü bir ilim tecrübesi olan merkezlere göndermek,
23. Bölge genelinde meydana gelen kavga ve sosyal huzuru bozucu benzeri olaylarda barış gücü rolünü üstlenerek taraflar arasında arabuluculuk yapmak,
24. Bölgede yayılmaya yüz tutan uyuşturucu ve benzeri durumlara karşı kamuoyunu ve özellikle de gençliği uyarmak ve bunun için kampanyalar başlatmak,
25. Medreselilerin haklarını resmî ve sivil platformlar nezdinde savunmak,
26. Medrese mensuplarının sıkıntı ve problemleri için çözüm aramak ve bu sıkıntılarını resmî makamlar nezdinde dile getirmek ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde ortak projeler geliştirmek.
27. Medrese mensuplarının meslekî mağduriyetlerini gidermeye çalışmak ve bu mağduriyetleri değişik resmî platformlarda da dile getirmek.
İbrahim Halil ER

BeğenDaha fazla ifade göster

Yorum Yap

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

kadikoy escort adana escort adana escort diyarbakir escort diyarbakir escort mersin escort elazig escort sivas escort sivas escort erzurum escort erzurum escort didim escort corum escort tokat escort porno izle porno izle sikiş izle hd porno izle konulu porno gaziantep escort